فردا را دوست دارم ، چون طعمی دارد که هنوز نچشیده ام ، دیروز را هم دوست دارم ، چون طعم آن هرچه که بوده،اگر خوب و شیرین، پر از یادها است و اگر تلخ و بد اکنون چندان برجای نیست و تنها یک یاد گنگ است ، امروز را می پرستم ، چون امروز همه زندگی من است چــون .......
تــو امـروز من هـسـتـی هم فردای من خواهی بود...
توتمام هستی من هسـتـی..
و چه زیباست این هسـتـی ....
زیـبـا باش، زیبـا زنـدگـی کن ، زیبا بیندیش..
زیبـا بخـنـد کـه خـنـده و تبسـم جـلوه زیبائـی پروردگارست