بگذارید و بگذرید , ببینید و دل مبندید ، چشم بیندازید و دل مبازید که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت.