برای انسانهای بزرگ هیچ بن بستی وجود ندارد ، زیرا آنان بر این باورند که :
یا راهی خواهم یافت و یا راهی خواهم ساخت