Process p = Runtime.getRuntime().exec("rundll32 url.dll,FileProtocolHandler i:/sampleVideo.avi"); 
p.waitFor();

با استفاده از تکه کد بالا شما می توانید یک فایل (exe , pdf , avi , mp3 ,...) را با استفاده از برنامه های نصب شده برروی سیستم عامل خود اجرا کنید.وهمچنین برروی روند اجرای آن مدیریت داشته باشید. البته این تکه کد برای سیستم عامل ویندوز می باشد.

شاد باشید.