وقتی تعدادی ماهیگیر می خواهد از یک دریاچه ماهیگری کنند طبیعتا زمانی که آب ساکن است (گل آلود نیست) هرماهیگیر بسته به تبهر و مهارت خود در امر ماهیگیری تعدادی ماهی صید می کند و هر ماهی گیری که مهارت بالاتر و تجربه بیشتری داشته باشد تعداد ماهی بیشتری بدست خواهد آورد.

حال تصور کنید یکسری ماهیگیر که تازه کار هستند و مهارت کافی برای صید ماهی های زیاد ندارند قبل از اینکه تمام ماهیگیران به محل دریاچه بیایند آب دریاچه را گل آلود می کنند ، آنها با این کار مهارت ماهی گیران باتجربه را صفر می کنند و آنها را از نظر مهارت ماهیگیری تا حد توانایی های خود پایین می آورند.
از طرف دیگر پس از گذشت مدت زمانی می توانند خود را بعنوان ماهیگیر باتجربه معرفی کنند.
البته این یکی از زیان های (یا مزایای) گل آلود کردن آب است. درهنگام ماهیگیری از آب گل آلود نمی توان خوب را از بد تشخیص داد و بدرستی فهمید که که کدام ماهیگیر متبهر و باتجربه است. در این شرایط حق های بسیاری ناحق می شود.

شاد باشید.