سلام
تعقل و تفکر ارزشمندترین ابزاری است که خداوند در وجود ما قرار داده است. ولی چرا بعضی ها ازش استفاده نمی کنند ، نمی دونم ، ولی تقریبا به این اطمینان دارم که کسانی که از این توانایی فطری استفاده نمی کنند خودشون می خواهند که استفاده نکنند (چوبشم می خورن و نمی تونن گردن کسی بیاندازن).افسوس.
یک دو بیتی مشهوربه یادم اومد می نویسم و با خودم زمزمه می کنم:

گل زردو
گل زردو گل زرد
بیا با هم بنالیم از سر درد
عنان تا در کف نامردمان است
ستم با مرد خواهد کرد نامرد

شاد باشید.