دلم یک اتفاق تازه می خواهد...

نه مثل عشق و دل دادن، 

نه در دام غم افتادن،

دگر اینها گذشت از ما

 

شبیه شوق یک کودک،

که کفش نو به پا دارد و گویی کل دنیا را در آن لحظه به زیر کفش ها دارد،

دلم یک شور بی اندازه می خواهد!

 

فقط گاهی، دلم یک اتفاق تازه می خواهد.