ساز ِ دل اگر کوک نمی کنم، خیال ِ چشمان ِ تو را دارم نازنین که مبادا بارانی شوند.
مهربانترینم، آیه ی آسمان و زمین، مهلقای بهشت ِ برین،
تو را، نفس های تو را، نوازش تو را، لمس اندام تو را دوست دارم.
از تو خواهم خواند، چشمانت را خواهم سُرود، از لبانت بوسه خواهم چید، تو را در آغوشم خواهم فشرد و بی همتا چهره ات را خواهم دید.
چه افروختی دلم را بهترین. بیا و مهار کن این عاشقترین را.