اتفاق های خوب و بد میان و میرن و مهمترین نکته اینه که ما بدونیم زندگی در جریانه.

همین...