اگر دوست دارید برای تنوع هم شده ظاهر Netbeans را تغییر دهید ، می توانید با اعمال تنظیماتی در فایل netbeans.conf که در فولدر etc (درون فولدری که Netbeans را نصب کرده اید) قرار دارد از این به بعد Netbeans را با ظاهر جدید ببینید.
برای این کار کافی است look and feel مورد نظر خود را بصورتی که در ادامه گفته می شود درون فایل netbeans.conf اضافه کنید.
برای مثال اگر می خواهید از ظاهر جدید Nimbus که در JDK 6 update 10 ارائه شده است استفاده کیند کافی است مقدار زیر را در انتهای مقادیر متغییر netbeans_default_options درون فایل netbeans.conf اضافه کنید:

--laf com.sun.java.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel

پس از ذخیره تغییرات اعمال شده در صورتی که Netbeans را بسته و مجددا اجرا کنید تغییر ظاهر در Netbeans را مشاهده خواهید کرد.منبع: Java How To ...

شاد باشید.