در پایگاه داده MySQL وقتی یک Schema با Chatrset=utf8 تعریف می کنیم و سپس می خواهیم اطلاعات فارسی را با استفاده از JDBC درون جداول آن اضافه کنیم پس از عملیات افزودن مشاهده می شود که اطلاعات اضافه شده به جدول بصورت ???? نمایش داده می شود. برای رفع این مشکل کافی است DatabaseURL را بصورت زیر بنویسیم :

jdbc:mysql://localhost:3306/test?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8

تکه کد زیر نیز برای مثال در اختیار شما قرار دارد :

Properties pr = new Properties();
pr.put("user", "xxxxx");
pr.put("password", "xxxxx");
pr.put("characterEncoding", "utf-8");
pr.put("useUnicode", "true");

Connection connection = DriverManager.getConnectio
n("jdbc:mysql://localhost:3306/mydatabase", pr);