سلام
در زیر لینک هایی آورده شده که شامل مثالهایی از امکانات جدید Java SE در نسخه 6 می باشد :

Dialog Box
Draggable Applet
System Tray


New feature