Service Oriented Architecture (SOA) Compass IBM Press
تعداد صفحات: 272
قیمت: 44.99$

سری کتابهای IBM Press یکی از فنی ترین و با اعتبارترین سری کتابهای مربوط به کامپیوتر در دنیا می باشد. درکتاب فوق پنج نفر از افراد برجسته در زمینه معماری سرویس گرا به بررسی مفاهیم و مزیت های  معماری سرویس گرا و فرصت هایی که این معماری در اختیار سازمان ها قرار می دهد پرداخته اند. بسیاری از موارد کلیدی در این معماری نو ظهور ، نظیر نحوه پیاده سازی ، امنیت و ... در این کتاب بررسی شده است و برای آنها راهکار ارائه شده است.


شاد باشید.