Aspectj Cookbook 1St Edition Russ Miles
تعداد صفحات: 354
قیمت: £34.50

این کتاب یک راهنمای عملی عالی برای فراگیری Aspectj می باشد و به علاقه مندان به مفاهیم AOP توصیه می شود.


شاد باشید.