امسال سال گاو است.
در لینک زیر به راحتی می توانید معادل حیوان سال خورشیدی مورد نظر خود را بدست آورید:

http://weblog.mjm3d.com/tag/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%88/