یکی از مشکلات اساسی دنیا این است که انسان های نادان فکر می کنند بهتربن راه را می روند و برروی آن پافشاری و فکر می کنند راه بهتری وجود ندارد ولی انسانهای دانا راه پیش روی خویش را به چالش می کشند و در صورت پی بردن به اشتباه خویش با شجاعت آن را می پذیرند و تغییر مسیر می دهدند.

شاد باشید.