RootPanel اصلی ترین پنلی است که شما در تولید یک برنامه GWT به آن احتیاج دارید ، این پنل در رابط کاربری که توسط شما تولید می شود نمایان نیست در حقیقت این پنل یک container برای عناصر پویای برنامه شما می باشد. این پنل در بالاترین سطح سلسله مراتب رابط کاربری هر برنامه GWT قرار دارد. دو دلیل برای استفاده از RootPanel وجود دارد ، یکی برای ایجاد بدنه داخلی صفحه برنامه شما می باشد و دیگری برای ایجاد عناصر خاص بصورت توکار در بدنه برنامه می باشد.
پنل اصلی با wrap کردن (بسته بندی کردن) یک عنصر در صفحه HTML کار می کند. بصورت پیش فرض RootPanel عنصر body صفحه HTML را wrap می شود. البته شما می توانید هر کدام از عناصر صفحه را wrap کنید بشرطی که آن عنصر HTML را نام گذاری کنید (id داشته باشد)و در زمان فراخوانی RootPanel آن نام را بعنوان پارامتر ارسال کنید.

RootPanel.get() // Default. Wraps the HTML body element.
RootPanel.get("yourHTMLElementName") // Wraps any HTML element with an id of "stockList"

یک صفحه اصلی می تواند حاوی چندین RootPanel باشد. برای مثال اگر شما چندین کامپوننت GWT یا پنل را درون صفحه اصلی قرار دهید ، هر کدام از آنها می توانند بصورت مستقل پیاده سازی شوند و درون RootPanel مخصوص به خود قرار گیرند.
پس از اینکه با استفاده از متد get به ارجاع RootPanel مورد نظر خود دسترسی پیدا کردید می تواند با استفاده از متد add کامپوننت ها و پنل های مورد نظر خود را درون آن قرار دهید.

RootPanel.get() .add(...);

شاد باشید.