اگر به یاد باشه در پست Web Browser در جاوا یک کامپوننت SWT را معرفی کردیم که بعنوان یک Web Browser می توانست صفحات HTML و جاوااسکریپت را نمایش دهد.
این کامپوننت (widget) قبلیت این را دارد که دستورات جاوااسکریپت را مستقیما اجرا کند. برای مثال دستور جاوااسکریپت :
alert(”1″);
را با استفاده از این کامپوننت (widget) اجرا می کنیم:package testcode;

/**

*
* @author Saeed Zarinfam
*/
import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.browser.Browser;
import org.eclipse.swt.browser.ProgressEvent;
import org.eclipse.swt.browser.ProgressListener;
import org.eclipse.swt.layout.FillLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;

import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

/*
* http://www.eclipse.org/swt/snippets/
*/
public class NewMain {

public static void main(String[] args) {
final Display display = new Display();
Shell shell =
new Shell(display);
shell.setLayout(
new FillLayout());
final Browser browser = new Browser(shell, SWT.NONE);
if (browser != null) {
browser.setUrl(
"http://www.google.com");
browser.addProgressListener(
new ProgressListener() {

@Override
public void completed(ProgressEvent event) {
System.out.println(
"Page loaded");
System.out.println
(browser.execute(
"alert(\"1\");"));
}

@Override
public void changed(ProgressEvent event) {
}
});

}
shell.open();
while (!shell.isDisposed()) {
if (!display.readAndDispatch()) {
display.sleep();
}
}
display.dispose();
}
}