پروردگارا

آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم،
شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم
و دانشی که تفاوت این دو را بدانم.

شاید این جمله خیلی از هم سن و سالای منو یاد کنکور و آزمون های قلم چی بندازه ولی برای من درس زندگیه.