خیلی دوست دارم درباره مرز بین ترسو بودن و عاقل بودن بنویسم ولی امتحانا شروع شده و باید حداقل برای امتحانا بشینم بخونم ولی میخام حتما درباره این موضوع بعدا بنویسم. 
واقعا تشخیص اینکه کجا ها داری ترسو بازی در میاری و کجاها داری عاقلانه رفتار می کنی سخته. یه جاهایی رفتن تو دهن شیر برای گرفتن حقت، عین شجاعت و کار عاقلانس یه جاهایی کاری احمقانس، یه وقتایی نرفتن دو دهن شیر برای گرفتن حقت اوج ترسو بودن یه جاهایی عاقلانه ترین کاره !!!