امروز هفته اول کورس Functional Programming Principles in Scala در coursera شروع شد. خیلی عالیه. خود Martin Odersky مطالبو تنظیم کرده.