تقریبا به این نتیجه رسیدم که باید بیشتر در زمینه مذاکره و رسیدن توافق در بحث ها با دیگران دانش کسب کنم. تو زندگیمو که نگاه می کنم مورد های خوبی از رسیدن به توافق با آدم هایی که کلا باهاشون هم عقیده نبودم می بینم ولی از اون بیشتر مورد هایی رو می بینم که نتونستم به صلح و سازش برسم و بجای مذاکره جنگ کردم.
اون موارد مثبت بهم انگیزه می ده که یعنی می تونم هنر negociate خودمو قوی تر کنم و فکر می کنم با دنیای امروز و مخاطرات زیادش حتما باید این کارو بکنم.
شروع کردم کتاب
getting to yes negotiating agreement without giving in
رو می خونم. باشد که بهتر شوم.