شکست کلا تلخه ولی وقتی تلخ تره که فکر می کنی کاریو بلدی ولی وقتی شروعش می کنی توش شکست می خوری. این یعنی اون کارو بلد نبودی و توهم زده بودی بلدی. راه حل چیه؟ دیگه توهم نزنی و واقع بین باشی ...