خیلی خوبه که بی هیاهو بری، خیلی خوبه بزور نخای آدمارو جذب کنی. کلا خوبه بیای تاثیر خودتو بزاری و وقتی دیگه جا برات نیست بی هیاهو، آرومو ساکت بری.
خیلی مهمه قدر و ارزش خودتو بدونی.