هر شلاق زندگی درسیه که زندگی از بین این همه آدم تورو انتخاب کرده که بهت یاد بده.