دو تا از کارای مهران مدیری هست که واقعا مرور زمان کهنشون نمی کنه. من که خیلی ازشون لذت بردم و می برم. قهوه تلخ و شب های برره.