موفقیت یک شرکت نتیجه کیفیت است و اینکه به آدم ها چیزی بدهید که می خواهند. موفقیت نتیجه تلاش برای کنترل مردم نیست.

لینوس توروالدز