بعضی مسائل رو باید روی ورق بنویسی تا همش تو ذهنت نباشه و ازت انرژی بگیره تا بعدا سر فرصت بهشون فکر کنیو براشون برنامه بریزی.
اما بعضی مسائل هستند که برعکس هستند، باید همش تو فکرت باشن تا یادت نره کاریو انجام ندی یا بدی! یادت نره چه اشتباه ها یا تجربه هایی کردی، انقدر همیشه تو مخت باشن که دیگه تکرار نشن.