امروز دیدم روی بیلبورد تبلیغاتی که روی پل عابر نزدیک شرکت نصبه نوشته "گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری" خیلی با حال و روز الان من همخونی داره. شهرداری هم بعضی موقع ها کارای جالبی می کنه.

 

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است       ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است
گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری   دانی که رسیدن هنر گام زمان است
آبی که بر آسود زمینش بخورد زود       دریا شود آن رود که پیوسته روان است
باشد که یکی هم به نشانی بنشیند    بس تیر که در چله این کهنه کمان است
از راه مرو سایه که آن گوهر مقصود         گنجی است که اندر قدم راهروان است

(هوشنگ ابتهاج )