دیگر باور دارم که چیز هایی بدتر از تنهایی هم وجود دارد

در کودکی فکر می کردم تنهایی تلخترین بلای دنیاست 

امروز تنهایی را به خیلی چیز ها ترجیح می دهم

دیگر از تنهایی نمی ترسم

 

دیر فهمیدن

دیر آمدن

دیر رسیدن

 

یا شاید

 

نفهمیدن

نیامدن

نرسیدن

 

دیگر نمی توانم خودم را زندگی نکنم آن هم برای مردمان بی انصافی که نه مرا می فهمند، نه با من می آیند و نه با من هستند.