کتابخانه Apache POI بمنظور کار با فرمت های رایج اسناد office مانند OOXML و OLE2 می باشد. به عبارت دیگر شما با استفاده از این کتابخانه می توانید اسناد Excel ، Word و PowerPoint را در برنامه جاوای خود باز کرده و یا اسناد جدیدی ایجاد کنید.
علاوه برموارد فوق جدیدا پروژه هایی برای پشتیبانی این کتابخانه برای کار با فایل های Outlook ، Visio و Publisher نیز راه اندازی شده است.
یکی از مزیت های کار با این کتابخانه راحتی استفاده از آن می باشد برای مثال با استفاده از تکه کد زیر براحتی می توانید یک فایل Excel بعنوان خروجی برای برنامه خود ایجاد کنید:

 
 
package exceltest;

import java.io.FileOutputStream;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Cell;
import org.apache.poi.ss.usermodel.CreationHelper;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Row;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Sheet;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Workbook;


/**
*
* @author Saeed Zarinfam
*/
public class Main {

public static void main(String[] args) {
Workbook wb = new HSSFWorkbook();
CreationHelper createHelper = wb.getCreationHelper();
Sheet sheet = wb.createSheet("new sheet");

// Create a row and put some cells in it. Rows are 0 based.
Row row = sheet.createRow((short) 0);
// Create a cell and put a value in it.

Cell cell = row.createCell(0);
cell.setCellValue(1);

// Or do it on one line.
row.createCell(1).setCellValue(1.2);
row.createCell(2).setCellValue(createHelper.createRichTextString("This is a string"));
row.createCell(3).setCellValue(true);

// Write the output to a file
FileOutputStream fileOut;
try {
fileOut = new FileOutputStream("workbook.xls");
wb.write(fileOut);
fileOut.close();
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}

}
}


اطلاعات بیشتر درباره این کتابخانه را می توانید  از وب سایت این کتابخانه http://poi.apache.org/ دریافت کنید.

شاد باشید.