سال ۲۰۰۹ اکانت تویتر باز کردم ولی هیچ وقت زیاد پیگیرش نبودم. امشب برای چندمین بار وسوسه شدم یکم فعالیتمو تو تویتر بیشتر کنم ولی نه ...

من از اینجا نمی تونم دل بکنم.